Alles Babiana

Babiana stricta

gemengde kleuren mixed colours gemischte farben

Babiana stricta Kew hybrids

licht getint mengsel light tinted mixture leicht getönte mischung